Quý Vị Có Nguy Cơ Bị Trục Xuất? Hãy Tìm Nguồn Trợ Giúp!

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Gọi cho Đường dây Bảo vệ Trục xuất theo số 1-855-657-8387. Có thông dịch viên.

Tìm các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà và các trợ giúp khác gần quý vị

 

Quý vị vẫn có thể đăng ký để được hỗ trợ tiền thuê nhà!

Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà và có thu nhập thấp, quý vị sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Chọn quận của quý vị ở dưới đây để tìm các tổ chức cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà và trợ giúp khác trong quận của quý vị. *Lưu ý: Northwest Justice Project không cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà, nhưng các tổ chức được liệt kê thì có.

Hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm giúp đỡ tất cả mọi người, bất kể tình trạng công dân hay nhập cư của quý vị là gì. Việc nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ đơn xin nhập cư nào mà quý vị nộp.

 

Quý vị sống tại quận nào?

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Last Review and Update: Jan 31, 2023
Was this information helpful?
Back to top