ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ការជូនដំណឹងដែលមានរយៈពេល 90 ថ្ងៃដល់ខ្ញុំ

សូម​ចំណាំ

  • សូមអាន​អត្ថបទនេះ តែ​ក្នុងករណី ដែលអ្នក​រស់នៅក្នុង​រដ្ឋវ៉ាស៊ីន​តោនប៉ុណ្ណោះ។ ច្បាប់អាចមាន​ភាពខុសគ្នា​នៅក្នុងរដ្ឋ​ផ្សេងទៀត។
  • ច្បាប់ស្តីពីការបណ្តេញចេញ​បន្តមានការប្រែប្រួល​។ អាន​អំពីការ​ប្រែប្រួល​ថ្មីៗបំផុត​ទៅលើច្បាប់​នេះ​ តាមរយៈ​ WashingtonLawHelp.org/resource/eviction

 

Last Review and Update: Aug 03, 2021
Was this information helpful?
Back to top