ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំទើបតែបានផ្ដល់សេចក្ដីជូនដំណឹងដល់ខ្ញុំរយៈ ពេល 14 ថ្ងៃ ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបង់ថ្លៃជួល ឬរើចេញ

សូមចំណាំថា៖

  • សូមអានអត្ថបទនេះ តែ​ក្នុងករណី ដែលអ្នករស់នៅ​ក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីន​តោន​ប៉ុណ្ណោះ។
  • ច្បាប់ស្តីពីការបណ្តេញចេញនៅតែបន្តធ្វើ​វិសោធនកម្ម។ សូមអាន​អំពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ថ្មីបំផុត​នៅ WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • អ្នកជួលដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបមានសិទ្ធិទទួលបានមេធាវីដោយមិនគិតថ្លៃ មុនពេលតុលាការអាចអនុវត្តនីតិវិធីបណ្តេញចេញ។ សូមទូរសព្ទទៅផ្នែក Eviction Defense Screening របស់យើងតាមលេខ 1-855-657-8387 ឬដាក់ពាក្យតាមអនឡាញនៅ nwjustice.org/apply-online បើអ្នកគិតថាអ្នកអាចមានលក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់។

ទាញយក | PDF ដែលអាចប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព

ទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Mar 15, 2022
Was this information helpful?
Back to top