Ej kab mōj an landlord eo aō letōk juon kōjellā kin 14 Raan ñan kolla reen ñe ejab diwōj jen mweo

Jouj im Jelā:

  • Riiti mennin wōt ñe kwōj jokwe ilo state eo an Washington.
  • Ej woñmaanlok an wōr oktak ilo kakien ko rej kadiwōjlok armij jen moko mweir. Riit kin oktak ko rekāāl tata ilo kakien eo ilo WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Armij ro rej reen im edik kolla ko aer remaron tōbrak ñan loar eo ejellook wonnen mokta jen an jikin ekajet eo woñmaanlok kin juon madmōdin kadiwōj armij ro rej reen. Kall ae lain in Etale Jume in Kadiwōj Armij jen Moko Mweir ilo 1-855-657-8387 ñe ejab kateruru online ilo nwjustice.org/apply-online ñe kwōj lomnak kwōmaron tōbrak.

Download | PDF Ebidodo an Print

Bok Jibañ ikijen loar

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Mar 15, 2022
Was this information helpful?
Back to top