Mulkiilaha guriga aan degenahay waxa uu i siiyay ogaysiis 14 Maalmood ah kaasoo ku saabsan in aan kirada ku bixiyo ama ku guuro

Fadlan ogow:

  • Akhri macluumaadkaan kaliya haddii aad ku nooshahay gobolka Washington.
  • Sharciga guri ka saarida ayaa wali isbadalaaya. Ka akhri isbadalladii ugu danbeeyay ee dhanka sharciga ah barta WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Kiraysteyaasha dakhligoodu hooseeyo waxay xaq u leeyihiin in ay helaan qareen bilaash ah kahor inta aysan maxkamadda guri ka saariddu bilaaban. Ka wac khadkayaga Baaritaanka Difaaca Guri ka saaridda halkaan 1-855-657-8387 ama onlayn kaga codso halkaan nwjustice.org/apply-online haddii aad isleedahay waad u qalantaa.

Dejiso | Daabac-saxibtinimo PDF

Hel Caawinaad Sharci

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Mar 15, 2022
Was this information helpful?
Back to top