Binigyan ako ng aking landlord ng 14-na-Araw na abiso upang bayaran ang renta o umalis

Pakitandaan:

  • Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington.
  • Patuloy na nagbabago ang batas sa pagpapaalis. Basahin ang tungkol sa mga pinakabagong pagbabago sa batas sa WashingtonLawHelp.org/resource/eviction
  • Ang mga umuupa na maliit ang kita ay karapat-dapat sa isang abugado nang walang bayad bago magtuloy ang korte sa isang pagpapaalis. Tawagan ang aming linya ng Pagsusuri sa Depensa sa Pagpapaalis sa 1-855-657-8387 o mag-apply online sa nwjustice.org/apply-online kung sa palagay mo ay maaari kang maging kwalipikado.

I-download | Printer-friendly na PDF

Humingi ng Tulong na Pambatas

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Mar 15, 2022
Was this information helpful?
Back to top