ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ

Volver arriba