Skip to main content

Chủ nhà có thể tăng tiền thuê nhà của tôi không? Và tăng bao nhiêu?

Authored By: Northwest Justice Project

Can my landlord raise my rent? And by how much? (Vietnamese) #6342VI

Xin lưu ý

Last Review and Update: Aug 23, 2021
Was this information helpful?
Back to top