ប្រាក់ដែលមិនអាចយកពីលោកអ្នក(“កាត់យកប្រាក់សំណងឬប្រាក់ខែ”) ដើម្បីបង់បំណុល

សូមចំណាំថា៖

  • សូមអានចំណុចនេះតែប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើលោកអ្នករស់នៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន Washington។
  • អ្នកអាច​រកមើលតារាងព័ត៌មានទាំងអស់​ដែលយើងភ្ជាប់មក​ទីនេះ តាមវិបសាយ WashingtonLawHelp.org។

ទាញយក | PDF ដែលអាចប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព

ទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Apr 28, 2022
Was this information helpful?
Back to top