Skip to main content

Những khoản tiền không thể lấy từ quý vị (“sai áp lương”) để trả nợ

Money that cannot be taken from you ("garnished") to pay off a debt (Vietnamese) #0208VI

Xin Lưu Ý:

  • Chỉ đọc ấn phẩm này nếu quý vị sống ở Tiểu Bang Washington.

Tải Xuống | PDF In Được

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Last Review and Update: Apr 28, 2022
Was this information helpful?
Back to top