Ako ay nakaranas ng karahasan sa tahanan. Dapat ba akong maghain ng protection order (PO) o Pag-uutos ng Proteksyon?

Pakitandaan:

Basahin lamang ito kung nakatira ka sa estado ng Washington.

I-download | Printer-friendly na PDF

Humingi ng Tulong na Pambatas

Nahaharap sa Pagpapaalis? Tumawag sa 1-855-657-8387.

Mag-apply online sa CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

Haharap sa Foreclosure? Tumawag sa 1-800-606-4819.

Nakaharap sa isang ligal na isyu sa King County (maliban sa Pagpapalayas o Foreclosure)? Tumawag sa 2-1-1 (o toll-free 1-877-211-9274) araw ng negosyo na
8:00 am - 6:00 pm. Irerekomenda ka nila sa isang tagapagkaloob ng tulong na pambatas.

Nakaharap sa isang ligal na isyu sa labas ng King County (maliban sa Pagpapalayas o Foreclosure)? Tumawag sa Hotline ng CLEAR sa 1-888-201-1014 mga araw ng negosyo sa pagitan ng 9:15 am - 12:15 pm o mag-apply online sa nwjustice.org/apply-online.

Mga Senior (edad 60 at pataas) na may isang ligal na isyu sa labas ng King County ay maaari ring tumawag sa CLEAR*Sr sa 1-888-387-7111.

Mga tumatawag na Bingi, mahina ang pandinig o mga may kapansanan sa pagsasalita ay maaaring tumawag sa anuman sa mga numerong ito gamit ang relay na serbisyo na iyong pinili.

Mayroong tagasalin.

Last Review and Update: Sep 27, 2022
Was this information helpful?
Back to top