ដីកាការពារ (Protection orders): តើប្រព័ន្ធច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីអាចជួយការពារខ្ញុំបានឬទេ?

សូមចំណាំថា៖

  • សូមអានចំណុចនេះតែប៉ុណ្ណោះ បើអ្នករស់នៅក្នុង ឬបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាស ឬការតាមដានឃ្លាំមើលនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន Washington។
  • ប្រសិនបើឬបច្ចុប្បន្នអ្នកមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាស ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ឬការតាមដានឃ្លាំមើល សូមទទួលជំនួយពីជម្រកស្នាក់អាស្រ័យអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅមូលដ្ឋាន
    របស់អ្នក។ ជម្រកស្នាក់អាស្រ័យផ្តល់ជូនការរៀបចំផែនការសុវត្ថិភាព ជម្រកបណ្តោះអាសន្ន មេធាវីផ្នែកច្បាប់ ការប្រឹក្សាយោបល់ និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។ ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធីដែលនៅជិតអ្នកបំផុត សូមហៅទូរស័ព្ទ បណ្តាញទាន់ហេតុការណ៍នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារថ្នាក់ជាតិ តាមទូរស័ព្ទលេខ 800-799-7233 ឬសារអក្សរ “START” ទៅលេខ 88788។

ទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

ទាញយក | PDF ដែលអាចប្រើម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព

Last Review and Update: Jul 26, 2023
Was this information helpful?
Volver arriba