ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼: ਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ:

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਉਤਪੀੜਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਉਤਪੀੜਨ, ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਓ। ਆਸਰਾ-ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹ, ਕਨੂੰਨੀ ਵਕਾਲਤ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, 800-799-7233 ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 88788 ‘ਤੇ “START” ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ।

ਕਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਓ

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ | ਪ੍ਰਿੰਟਰ-ਅਨੁਕੂਲ PDF

Last Review and Update: Jul 26, 2023
Was this information helpful?
Volver arriba