Amarada ilaalinta: Nidaamka sharciga madaniga ah ma iga caawin karaa inuu i ilaaliyo?

Fadlan ogow:

  • Kan akhri kaliya haddii aad ku nooshahay ama aad dhawaan la kulantay rabshad qoys, dhibaatayn, ama daba-gal gudaha Gobolka Washington.
  • Haddii aad hadda la kulmayso rabshad guri, dhibaatayn, faraxumayn, ama dabagal, kaalmo ka raadso hoyga rabshadaha qoyska ee degaankaaga. Hoyga badbaadada waxay bixiyaan qorsheyn badbaado, hoy ku meel gaar ah, u doodid sharci, latalin, iyo adeegyo kale. Si aad u heshid barnaamijka kuugu dhow, wac Khadka Qaranka ee Rabshadaha Guriga 800-799-7233 ama u dir "START" 88788.

Hel Caawinaad Sharci

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Dejiso | Daabac-saxibtinimo PDF

Last Review and Update: May 13, 2024
Was this information helpful?
Volver arriba