Lệnh bảo vệ: Liệu hệ thống pháp lý dân sự có thể giúp bảo vệ tôi không?

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý

Visit Northwest Justice Project to find out how to get legal help. 

Xin Lưu Ý:

  • Vui lòng chỉ đọc tài liệu này nếu quý vị sống ở Tiểu Bang Washington, hoặc gần đây bị bạo hành trong gia đình, quấy rối hoặc bị theo dõi tại Tiểu Bang Washington.
  • Nếu quý vị hiện đang bị bạo hành trong gia đình, quấy rối, xâm hại tình dục hoặc bị theo dõi, hãy xin trợ giúp từ cơ sở che chở cho người bị bạo hành gia đình tại địa phương. Các cơ sở này sẽ lập kế hoạch đảm bảo an toàn, cung cấp nơi tạm trú, hỗ trợ pháp lý, tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác. Để tìm chương trình gần quý vị nhất, hãy gọi đến Đường Dây Nóng Quốc Gia về Bạo Hành trong Gia Đình theo số 800-799-7233 hoặc nhắn tin “START” gửi đến 88788.

Tải Xuống | PDF In Được

Last Review and Update: Jul 26, 2023
Was this information helpful?
Volver arriba