energizado por probono.net

Para salir de este sitio ahora, use el botón X.
Si está en peligro, utilice una computadora más segura.
En una emergencia, llame al 911 o a la línea directa nacional de violencia doméstica al 1-800-799-7233 (TTY 1-800-787-3224). El uso de la computadora se puede monitorear y es imposible de borrar por completo.

Tamaño del texto: A A A

WashingtonLawHelp.orgAyudaLegalWashington.org

Quý Vị Có Nguy Cơ Bị Trục Xuất? Hãy Tìm Nguồn Trợ Giúp!

Authored By: Northwest Justice Project LSC Funded
Read this in:
Amharic / አማርኛ
Arabic / العربية
English
Spanish / Español
Hindi / हिन्दी
Cambodian / Khmer
Korean / 한국어
Marshallese / Kajin M̧ajeļ
Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ
Russian / Pусский
Samoan / Gagana Samoa
Somali / Soomaali
Tagalog / Pilipino
Ukrainian / Українська
Chinese (Traditional) / 中文
Chinese (Simplified) / 简体中文

Tìm hiểu về hỗ trợ tiền thuê nhà và các trợ giúp khác dành cho những người thuê nhà ở Tiểu Bang Washington. Facing Eviction? Get Help! (Vietnamese)

Contenido

Tìm các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà và các trợ giúp khác gần quý vị

Quý vị sống tại quận nào?

 

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Tin Mới Nhất

 

Lệnh cấm trục xuất của liên bang (Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh hoặc CDC) không còn áp dụng cho những người thuê nhà như một biện pháp bảo vệ chống lại việc bị trục xuất nữa. Vào ngày 26 tháng 8 năm 2021, Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ cho biết CDC không có thẩm quyền ban hành lệnh cấm trục xuất trên toàn quốc (tạm dừng việc trục xuất). Tòa Án cho biết chỉ có Quốc Hội mới có thể cho phép lệnh cấm trục xuất.

  • Nếu quý vị đã gửi Bản Tuyên Bố của CDC cho chủ nhà, hãy trao đổi với luật sư ngay lập tức. Quý vị vẫn có thể có các lựa chọn hoặc biện pháp bảo vệ khác.

  • Nếu quý vị chưa gửi Bản Tuyên Bố của CDC cho chủ nhà nhưng đang suy nghĩ về việc này, thì luật đã không còn hiệu lực. Đừng gửi bản tuyên bố đó. Trao đổi với luật sư về trường hợp của quý vị.

 

Vẫn có một số biện pháp bảo vệ chống bị trục xuất của tiểu bang.

Lệnh cấm trục xuất của Bang Washington đã kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021, nhưng thống đốc đã ban hành quy chế tạm thời hoặc tuyên bố. Tuyên bố "cầu nối" này đưa ra một số biện pháp bảo vệ trục xuất trên toàn tiểu bang cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021.

  • Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà do COVID-19 từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, chủ nhà phải đề nghị hòa giải thông qua Chương Trình Giải Quyết Trục Xuất trước khi cố gắng trục xuất quý vị vì khoản nợ tiền thuê nhà này.

  • Những người thuê nhà cũng có cơ hội đăng ký hỗ trợ tiền thuê nhà.

  • Nếu bạn nợ tiền thuê nhà trong tháng 8, tháng 9 và / hoặc tháng 10 năm 2021, bạn sẽ không thể bị đuổi ra khỏi nhà nếu bạn đang chờ phản hồi về đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà.

 

Sử dụng khoảng thời gian bổ sung này để nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà! 

Có sẵn khoản hỗ trợ hơn $650 triệu. Nhấp vào quận của quý vị trong hộp thả xuống ở trên để tìm các tổ chức cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà và các trợ giúp khác trong quận của quý vị. Xin lưu ý rằng Northwest Justice Project không cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà nhưng các tổ chức được liệt kê thì có cung cấp. 

Hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm giúp đỡ tất cả mọi người, bất kể tình trạng công dân hay nhập cư của quý vị là gì. Việc nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ đơn xin nhập cư nào mà quý vị nộp. 

Nếu quý vị không thể trả toàn bộ tiền thuê nhà, chủ nhà của quý vị nên đưa ra một kế hoạch thanh toán hợp lý. Để tìm hiểu thêm và xem các kế hoạch mẫu, hãy xem Vi-rút Corona (COVID-19): Bây giờ chủ nhà có thể trục xuất tôi không? 

Vi-rút Corona (COVID-19): Bây giờ chủ nhà có thể trục xuất tôi không? có thể cung cấp cho quý vị thông tin chi tiết về tuyên bố mới nhất của Thống Đốc và những biện pháp bảo vệ nào có sẵn cho người thuê nhà.

Last Review and Update: Sep 27, 2021