Quý Vị Có Nguy Cơ Bị Trục Xuất? Hãy Tìm Nguồn Trợ Giúp!

Tìm các chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà và các trợ giúp khác gần quý vị

 

Quý vị vẫn có thể đăng ký để được hỗ trợ tiền thuê nhà!

Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà và có thu nhập thấp, quý vị sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà. Chọn quận của quý vị ở dưới đây để tìm các tổ chức cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà và trợ giúp khác trong quận của quý vị. *Lưu ý: Northwest Justice Project không cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà, nhưng các tổ chức được liệt kê thì có.

Hỗ trợ tiền thuê nhà nhằm giúp đỡ tất cả mọi người, bất kể tình trạng công dân hay nhập cư của quý vị là gì. Việc nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ đơn xin nhập cư nào mà quý vị nộp.

 

Quý vị sống tại quận nào?

[COUNTY DROPDOWN LIST HERE]

Tin Mới Nhất

Các biện pháp bảo vệ chống trục xuất của tiểu bang và liên bang đã chấm dứt. Lệnh cấm trục xuất của liên bang (Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh hay còn gọi là CDC) không còn áp dụng cho những người thuê nhà như một biện pháp bảo vệ chống trục xuất. Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ cho biết CDC không có thẩm quyền ban hành lệnh cấm trục xuất (tạm dừng việc trục xuất) trên toàn quốc. Không nên điền vào bảng Tuyên Bố của CDC.

 

Các biện pháp bảo vệ chống trục xuất của tiểu bang đã không còn hiệu lực.

Lệnh cấm trục xuất của Tiểu Bang Washington đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Sau đó, thống đốc đã ban hành luật (tuyên bố) tạm thời gọi là “giải pháp cầu nối”.
Tuyên bố “giải pháp cầu nối” này đã cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống trục xuất trên toàn tiểu bang. Nhưng những biện pháp bảo vệ này đã kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Nếu quý vị nợ tiền thuê nhà, chủ nhà vẫn phải đưa ra cho quý vị một kế hoạch trả nợ hợp lý. Và họ phải cho quý vị cơ hội hòa giải thông qua Chương Trình Thí Điểm Giải Quyết Trục Xuất (ERPP). Nếu quý vị đang phải đối mặt với việc bị trục xuất, vui lòng gọi 1-855-657-8387 hoặc Đăng ký trực tuyến với CLEAR*Online.

Để tìm hiểu thêm về các kế hoạch trả nợ, hãy xem các kế hoạch mẫu và tìm hiểu xem địa phương nơi quý vị sống có thêm các biện pháp bảo vệ hay không, hãy xem Vi-rút Corona (COVID-19): Hiện giờ chủ nhà của tôi có thể trục xuất tôi hay không?

 

Không được quyền tính phí trễ hạn cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Chủ nhà không được phép tính phí trễ hạn đối với người thuê nợ tiền thuê nhà từ bất kỳ thời điểm nào trong khoảng từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

Last Review and Update: Nov 02, 2021
Was this information helpful?
Volver arriba