ខ្ញុំមានបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ តើខ្ញុំត្រូវដាក់ឯកសារដីកាការពារ (PO) ឬទេ?

សូម​ចំណាំថា៖

សូមអានអត្ថបទនេះ តែ​ក្នុងករណី អ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីន​តោន។

ទាញយក | PDF ដែលអាចប្រើ​ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព

ទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់

កំពុងប្រឈម​មុខនឹង​ការបណ្ដេញ​ចេញឬ? សូម​ហៅទូរសព្ទ​ទៅលេខ 1-855-657-8387។

ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើ CLEAR*តាមអ៊ីនធឺណិត -
nwjustice.org/apply-online

ប្រឈមមុខ​នឹងបណ្តឹងសុំ​ផ្ដាច់ទ្រព្យ​បញ្ចាំឬ? សូម​ហៅទូរសព្ទ​ទៅលេខ 1-800-606-4819។

ប្រឈមបញ្ហា​ផ្នែកច្បាប់​នៅក្នុងតំបន់ King (ជាជាង​ការបណ្ដេញ​ចេញ ឬបណ្ដឹង​សុំផ្ដាច់​ទ្រព្យបញ្ចាំ) ឬ? សូម​ហៅទូរសព្ទ​ទៅលេខ 2-1-1 (ឬឥតគិតថ្លៃ 1-877-211-9274) រៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក - 6:00 ល្ងាច។ ពួកគេនឹង​ណែនាំអ្នក​ទៅអ្នកផ្តល់​ជំនួយផ្នែកច្បាប់។

ប្រឈមបញ្ហា​ផ្នែកច្បាប់​ខាងក្រៅ​តំបន់ King (ជាជាង​ការបណ្ដេញ​ចេញ ឬបណ្ដឹង​សុំផ្ដាច់​ទ្រព្យបញ្ចាំ) ឬ? សូម​ហៅទូរសព្ទ​ទៅលេខ​ប្រចាំការ CLEAR តាមរយៈ​លេខ
1-888-201-1014 រៀង​រាល់ថ្ងៃ ចន្លោះម៉ោង 9:15 ព្រឹក - 12:15 ថ្ងៃត្រង់ ឬដាក់ពាក្យ​តាមអ៊ីនធឺណិត​តាមរយៈ nwjustice.org/apply-online

មនុស្សចាស់ (អាយុ​ចាប់ពី 60 ឆ្នាំ​ឡើងទៅ) ដែលមាន​បញ្ហាផ្នែកច្បាប់​ខាងក្រៅតំបន់ King ក៏អាច​ហៅទូរសព្ទទៅ CLEAR*Sr តាម​រយៈលេខ 1-888-387-7111 បានផងដែរ។

អ្នកហៅទូរសព្ទ​ដែលមានបញ្ហា​ពិបាកក្នុង​ការនិយាយ ស្ដាប់ ឬថ្លង់​អាចហៅលេខ​ទាំងនេះបាន ដោយប្រើ​សេវាកម្មបញ្ជូន​បន្តតាមជម្រើស​របស់អ្នក។

អ្នកបកប្រែបានផ្តល់។

Last Review and Update: May 15, 2024
Was this information helpful?
Volver arriba