Waxaan wajahay rabshad qoys. Miyaan xareeyaa xeerka ilaalinta (PO)?

Dejiso | Daabac-saxibtinimo PDF

Hel Caawinaad Sharci

Soo Wajahida Ka-Saarida Guriga? Wac 1-855-657-8387.

Codso onlayn CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

Maku haysataa dhibaatooyin la xiriira deyn ka qaadashada dadka aad deynta ku leedahay? Wac 1-800-606-4819.

Isagoo wajahaya arrin sharci ee Degmada King (marka laga reebo Guri Ka-saarid ama La-wareegis)? Wac 2-1-1 (ama khadka bilaashka ah 1-877-211-9274) maalmaha shaqada 8:00 am - 6:00 pm. Waxay kuu gudbin doonaan bixiyaha kaalmada sharciga.

Isagoo wajahaya arrin sharci oo ka baxsan Degmada King (oo aan ahayn Guri Ka-saarid ama La-wareegis)? Ka wac Khadka CLEAR 1-888-201-1014 maalmaha shaqada ee u dhexeeya 9:15 am - 12:15 pm ama ka codso onlaynt nwjustice.org/apply-online.

Waayeelka (da'da 60 iyo ka weyn) oo leh arrin sharci oo ka baxsan Degmada King ayaa sidoo kale wici karta CLEAR*Sr ee 1-888-387-7111.

Dhagoolaha, dadka maqalka adag ama hadalka daciifka ah ayaa wici kara mid kasta oo ka mid ah lambarradan iyagoo adeegsanaya adeegga gudbinta ee ay doortaan.

Turjubaano la siiyay.

Last Review and Update: May 15, 2024
Was this information helpful?
Volver arriba